Tiến độ thi công

Hình ảnh thi công đến ngày 20-02-2020