Tiến độ thi công

Hình ảnh thi công đến ngày 20-05-2020

Hình ảnh thi công đến ngày 20-02-2020

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 2 NĂM 2020
Hình ảnh tổng thể block Mecury
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 2 NĂM 2020 1
Hình ảnh tổng thể block Uranus
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 2 NĂM 2020 2
Hình ảnh tổng thể block Venus
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 2 NĂM 2020 3
Hình ảnh tổng thể block Saturn
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 2 NĂM 2020 6
Thi công cốt thép sàn tầng 7 block Uranus
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 2 NĂM 2020 8
Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Venus
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 2 NĂM 2020 9
Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Venus

Hình ảnh thi công đến ngày 20-01-2020

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 1 NĂM 2020
Hình ảnh tổng thể block Mecury
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 1 NĂM 2020 1
Hình ảnh tổng thể block Uranus
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 1 NĂM 2020 2
Hình ảnh tổng thể block Venus
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 1 NĂM 2020 3
Hình ảnh tổng thể block Saturn
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 1 NĂM 2020 7
Thi công cốt thép sàn tầng 6 block Uranus
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN Q7 SAIGON RIVERSIDE COMPLEX THÁNG 1 NĂM 2020 9
Thi công cốt thép sàn tầng 3 block Venus

Hình ảnh thi công đến ngày 20-12-2019

Hình ảnh thi công đến ngày 20-10-2019