Tiến độ thi công

Hình ảnh thi công đến tháng 05-2022

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh thi công đến tháng 04-2022

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Thi công sơn bả matit tầng 26 Block Venus
Thi công sơn bả matit tầng 26 Block Venus

Hình ảnh thi công đến tháng 01-2022

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus
Hình ảnh tổng thể Block Saturn
Hình tổng thể Block Venus

Hình ảnh thi công đến tháng 01-2022

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus
Hình ảnh tổng thể Block Saturn
Hình tổng thể Block Venus

Hình ảnh thi công đến tháng 01-2022

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể Block Saturn
Hình tổng thể Block Venus