MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 6 – 18, 20 – 34)

(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh)

MẶT BẰNG TẦNG 5

(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh)

MẶT BẰNG TẦNG 19

(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh)

MẶT BẰNG TẦNG CĂN TRỆT THƯƠNG MẠI (TẦNG 1)

(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh)

MẶT BẰNG BLOCK SATURN

MẶT BẰNG BLOCK VENUS

MẶT BẰNG BLOCK URANUS

MẶT BẰNG BLOCK MECURY

THIẾT KẾ CĂN HỘ MẪU